Ład Korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego

Decyzją Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu przyjął Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.
Stają się istotnym dokumentem programowym w strategicznej polityce korporacyjnej Banku, który kształtuje odpowiednie modele postępowania.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starym Sączu oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Starym Sączu i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące Załącznik do niniejszego oświadczenia, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru i specyfiki działania Banku z następującymi wyjątkami:

1. Nie stosuje się zapisu § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

„zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”
Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.
 

2. Nie stosuje się zapisów zawartych w § 11, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.
 

  Zasady Ładu Korporacyjnego

  Struktura organizacyjna

 

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Ocena za rok 2020

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starym Sączu w dniu 29.04.2021 r., członkowie Rady dokonali oceny stosowania w Banku Zasad Ładu Korporacyjnego. Wnioski z ww. oceny przedstawia poniższy dokument:

 

   Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2020

Ocena za rok 2019

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starym Sączu w dniu 28.05.2020 r., członkowie Rady dokonali oceny stosowania w Banku Zasad Ładu Korporacyjnego. Wnioski z ww. oceny przedstawia poniższy dokument:

   Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2019

 

Ocena za rok 2018

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starym Sączu w dniu 21.02.2019 r., członkowie Rady dokonali oceny stosowania w Banku Zasad Ładu Korporacyjnego. Wnioski z ww. oceny przedstawia poniższy dokument:

  Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2018

 

Ocena za rok 2017

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starym Sączu w dniu 20.02.2018 r., członkowie Rady dokonali oceny stosowania w Banku Zasad Ładu Korporacyjnego. Wnioski z ww. oceny przedstawia poniższy dokument:

  Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2017


Ocena za rok 2016

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starym Sączu w dniu 16.02.2017 r., członkowie Rady dokonali oceny stosowania w Banku Zasad Ładu Korporacyjnego. Wnioski z ww. oceny przedstawia poniższy dokument:

  Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2016
 

Ocena za rok 2015

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starym Sączu w dniu 05.04.2016 r., członkowie Rady dokonali oceny stosowania w Banku Zasad Ładu Korporacyjnego. Wnioski z ww. oceny przedstawia poniższy dokument:

  Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2015

 

Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.