Przelew SEPA

Czym jest SEPA?

Jednolity Obszar Płatniczy w Euro (ang. Single Euro Payments Area, w skrócie SEPA) - to obszar, w ramach którego obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych rozliczeń w euro na obszarze Europy zarówno transgranicznie, jak i w granicach państw członkowskich, według takich samych zasad, regulacji prawnych i zobowiązań.

SEPA ma na celu stworzenie jednolitego rynku usług płatniczych, gdzie konsumenci i przedsiębiorcy będą mogli dokonywać płatności w sposób tak łatwy, szybki, bezpieczny i tani jak obecnie w swoich krajach.
 

Wykaz banków uczestników SEPA

Poniższy odnośnik zawiera aktualny wykaz banków uczestników SEPA:

Wykaz banków uczestników SEPA (strona w języku angielskim).
 

Czym jest przelew SEPA?

Przelew SEPA to przelew transgraniczny realizowany za granicę i do innych banków krajowych w walucie EUR na rzecz beneficjenta posiadającego rachunek bankowy w strefie SEPA bądź też przelew otrzymany na rzecz Klienta polskiego banku, jeżeli zleceniodawca wysyła przelew ze strefy SEPA. Do strefy SEPA należą kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

Bank Spółdzielczy w Starym Sączu przyjmuje przelewy przychodzące SEPA na wszystkie rachunki prowadzone w Banku i w przypadku, gdy:

  • przelew SEPA dokonywany jest na rachunek prowadzony w EUR, przelew zostanie zaksięgowany bez przewalutowania,
  • przelew SEPA dokonywany jest na rachunek prowadzony w PLN, Bank dokona przewalutowania według kursu kupna walut obowiązującego w Banku,

  • przelew SEPA dokonywany jest na rachunek prowadzony w walucie innej niż EUR i PLN, Bank dokona dwóch przewalutowań: pierwszego, na PLN, według kursu kupna walut i drugiego, na walutę rachunku docelowego, według kursu sprzedaży walut obowiązującego w Banku.

Co zrobić, aby nadać przelew SEPA?

Aby przelew został zrealizowany jako przelew SEPA - przelew taki musi spełnić następujące warunki:

  • walutą przelewu jest EUR ,
  • podział kosztów rozłożony jest pomiędzy zleceniodawcę oraz beneficjenta (zleceniodawca pokrywa koszty banku wysyłającego, a beneficjent koszty banku otrzymującego przelew SEPA),

  • zawiera poprawny format rachunku IBAN zleceniodawcy oraz beneficjenta (prawidłowy numer NRB poprzedzony dwuliterowym kodem kraju),

  • zawiera poprawny format kodu BIC (SWIFT) banku beneficjenta (prawidłowy kod BIC składa się z 8 lub 11 znaków),

  • zawiera poprawna nazwa banku beneficjenta obsługującego przelewy SEPA.

Przelew SEPA należy złożyć na druku pobranym z Banku do godz. 14.00.

Jeżeli przelew SEPA dokonywany jest z rachunku w Banku prowadzonego w PLN, Bank dokona przewalutowania według kursu sprzedaży walut.

Przelew SEPA dokonywany z rachunku prowadzony w walucie innej niż EUR i PLN, Bank dokona dwukrotnego przewalutowania: najpierw, na PLN, według kursu kupna walut a następnie, na walutę EUR, według kursu sprzedaży walut obowiązującego w Banku.

Aktualne kursy walut stosowane przez Bank ogłaszane są na tablicy kursów walut znajdującej się na sali operacyjnej w centrali Banku.
 

Czym jest IBAN?

IBAN (ang. International Bank Account Number, pol. Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) - to międzynarodowy standard numeracji kont bankowych. Składa się z dwuliterowego kodu kraju, po którym następuje do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku.

Obecnie system ten stosuje się w 52 państwach, głównie europejskich, a także na Bliskim Wschodzie np. w Izraelu, Libanie, Turcji i Arabii Saudyjskiej oraz Tunezji, Mauretanii, Gruzji i Kazachstanie. System nie obowiązuje w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Mołdawii.

Przykład:

Polska: PL + 26 cyfr określających numer rachunku, np:

  • PL10 0000 1001 0000 0000 1111 0001

Niemcy: DE + 20 cyfr określających numer rachunku, np:

  • DE10 0000 1001 0000 0000 11

Czym jest kod SWIFT?

Kod SWIFT to zwyczajowo przyjęta w Polsce nazwa nadanego przez organizację SWIFT kodu BIC (ang. Bank Identifier Code) służącego do identyfikacji banków i innych instytucji finansowych podczas realizacji przelewów międzynarodowych. Kod SWIFT jednoznacznie wskazuje na dany bank lub na jego oddział.

Kod SWIFT dla Banku Spółdzielczego w Starym Sączu: POLUPLPR

Kod SWIFT danego banku można sprawdzić na stronie internetowej banku, telefonicznie bądź bezpośrednio w placówkach danego banku.