Gwarancje depozytów

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. Nr 257, poz. 1724).

Limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta wynosi obecnie równowartość 100 tys. euro. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Ochronie podlegają depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,

 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,

 • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Ochronie natomiast nie podlegają depozyty:

 • skarbu państwa,
 • instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,

 • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat (z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego),

 • kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji banku).

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.

Waluta wypłaty środków gwarantowanych:

 • niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu z dnia upadłości banku.

Termin wypłaty środków gwarantowanych:

 • wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane nie później niż w terminie 3 miesięcy od momentu zawieszenie działalności banku. Za zgodą sądu okres ten może zostać przedłużony.

Miejsce wypłaty środków gwarantowanych:

 • wypłaty są prowadzone najczęściej w placówkach upadłego banku, zgodnie z ustalonym terminarzem,
 • środki gwarantowane, nieodebrane w trakcie wypłat prowadzonych przez syndyka lub zarządcę, mogą być odebrane bezpośrednio od BFG w ciągu 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku.

Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, która nie jest objęta limitem gwarantowanym przez BFG. Jest to możliwe w trakcie postępowania upadłościowego z masy upadłościowej banku.

Więcej informacji na temat gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny można znaleźć na stronie www.bfg.pl.