Kredyty

W ramach kredytów dla osób prowadzących gospodarstwa rolne Bank oferuje:

Wysokość oprocentowania poszczególnych rodzajów kredytów określona jest w Tabeli oprocentowania produktów bankowych w części B Tabeli.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym - to kredyt odnawialny o ustalonym limicie w rachunku. W okresie obowiązywania umowy może być wykorzystywany wielokrotnie. Jest korzystną formą finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Kredyt przyznawany jest na pokrycie bieżących zobowiązań i należności, zapewnia również poprawę płynności finansowej. Odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej części przyznanego kredytu. Kredyt udzielany jest na okres od 1 roku do 3 lat.
 

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy - to kredyt w rachunku kredytowym, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą. Kredyt może być dodatkowym źródłem finansowania majątku obrotowego.
 

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny - to kredyt przeznaczony na wszelkie przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia nowej działalności rolniczej lub rozwoju już istniejącej. Może być przeznaczony na finansowanie zakupu środków trwałych, budowę, rozbudowę lub poprawę zdolności produkcyjnych.

 

Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

Kredyt przeznaczony jest na zakup nawozów mineralnych, materiału siewnego, środków ochrony roślin,  pasz, zakup paliwa na cele rolnicze. Kredyt można spłacić jednorazowo lub w ratach.

Warunki udzielenia i wykorzystania kredytu:

 • maksymalna  kwota: do 80% wartości nakładów ( możliwość odstępstwa od tej zasady),
 • okres kredytowania: do 12 miesięcy,

 • waluta kredytu: PLN,

 • wykorzystanie: w formie bezgotówkowej lub gotówkowej,

 • uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach,

 • złożenie wniosku o kredyt  oraz załączenie wymaganych dokumentów,

 • posiadanie zdolności kredytowej,

 • ustanowienie zabezpieczenia.

Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy udzielany jest osobom fizycznym lub prawnym,  prowadzącym działalność gospodarczą, w tym również gospodarstwom rolnym, chcącym skorzystać ze środków z  funduszy unijnych na realizację swoich projektów.

Zalety kredytu:

 • możliwość realizacji projektu przy udziale kredytu nawet do 100% kosztów inwestycji,
 • pewność spłaty części kredytu ze środków dotacji,

 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 1 roku,

 • niskie oprocentowanie.

Warunki udzielenia i wykorzystania kredytu:

 • maksymalna  kwota: do 100% wartości projektu,
 • podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Wdrażającą lub złożenie kopii wniosku o dotację wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia przez Instytucję Wdrażającą, a przed zawarciem umowy o dotację,

 • okres kredytowania: do 15 lat,

 • waluta kredytu: PLN,

 • wykorzystanie: w formie bezgotówkowej,

 • uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach,

 • złożenie wniosku o kredyt  oraz załączenie wymaganych dokumentów,

 • posiadanie zdolności kredytowej.

 

  Pobierz Taryfę opłat i prowizji bankowych dla Klientów Instytucjonalnych (format PDF)

  Pobierz Tabelę oprocentowania produktów bankowych (format PDF)

Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.