Ubezpieczenia

Bank oferuje szeroki zakres ubezpieczeń, są to:


Ubezpieczenia majątkowe

Oferowane są wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, jak również pozostałym klientom indywidualnym. Zapewniają wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia na skutek działania ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rabunku. Ubezpieczenie domu, mieszkania czy firmy umożliwia zmniejszenie strat materialnych do jak najmniejszych rozmiarów. Nasi Klienci mogą ubezpieczyć nie tylko swoje mieszkanie czy dom, ale także mienie swoje i mienie powierzone im w transporcie.


Ubezpieczenia komunikacyjne

Zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Są one ubezpieczeniami najpopularniejszymi i najczęściej zawieranymi w Polsce.

W ofercie znajdują się:

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC),
 • Auto-Casco (AC),

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

 • ubezpieczenie natychmiastowej pomocy Assistance OC,

 • ubezpieczenie ochrony prawnej Euroadwokat Kierowcy,

 • ubezpieczenie ochrony prawnej Euroadwokat Komunikacja / Auto.

Wszystkie te ubezpieczenia uzupełniają się wzajemnie, dzięki czemu ochroną objęty jest samochód, jak i osoby nim podróżujące.
 

Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia (KL)) - przeznaczone są dla osób prowadzących aktywny tryb życia, zarówno zawodowy, jak i prywatny.
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków w postaci trwałej utraty zdrowia lub utraty życia ubezpieczonego. Ubezpieczenia te gwarantują ubezpieczonemu świadczenie w razie utraty zdrowia lub uposażonemu w przypadku utraty życia przez ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Wysokość tego świadczenia uzależniona jest od stopnia doznanego trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz wysokości sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, w ramach sumy ubezpieczenia gwarantuje zwrot kosztów leczenia poniesionych przez ubezpieczonego w związku z nagłym zachorowaniem w czasie pobytu za granicą, w zależności od wariantu na terenie Europy bądź całego świata. Szeroki zakres refundowanych świadczeń obejmuje zarówno pobyt w szpitalu, badania, operacje i zabiegi ambulatoryjne, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, jak również transport chorego do szpitala, koszty zaleconego przez lekarza powrotu do kraju lub w przypadku zgonu ubezpieczonego koszty przewiezienia jego zwłok do Polski.

W skład ubezpieczenia NNW wchodzią ubezpieczenie:

 • indywidualne,
 • grupowe,

 • kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego,

 • dzieci, młodzieży, studentów,

 • kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą.

Ubezpieczenie KL gwarantuje:

 • zwrot kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą.

Dzięki ubezpieczeniu osoba ubezpieczona otrzymuje wsparcie finansowe po wypadku pozwalające złagodzić jego skutki i wrócić do zdrowia, lub umożliwiające zmianę zawodu.


Ubezpieczenia dla firm

To zróżnicowany pakiet ubezpieczeń dla przedsiębiorstw, zarówno małych, średnich, jak i tych największych. Klient może sam wybrać dogodny pakiet:

 • oferta ubezpieczeń majątkowych dla firm, która łączy w sobie najlepsze cechy pakietu oraz indywidualnych ryzyk połączonych w rozwiązania systemowe. Jest to propozycja dla małych, średnich i dużych firm. Cechuje się zróżnicowanym zakresem ubezpieczenia, zniżkami za wielkość ubezpieczanego majątku, przejrzystością OWU, brakiem ograniczeń wartości mienia i przychodu z działalności. Ubezpieczenie składa się z 10 niezależnych modułów: ogień, kradzież, odpowiedzialność cywilną, szyby, elektronika, cargo krajowe, cargo międzynarodowe, maszyny od uszkodzeń, maszyny elektryczne, utrata zysku. Pakiet oparty jest na jednej polisie, w skład której wchodzą jedynie ryzyka wybierane przez ubezpieczającego się przedsiębiorcę. Dzięki temu zabiegowi nie musi on płacić składki za ryzyka na które ze względu na specyfikę jego działalności nie będzie narażony a za które w przypadku wymaganego pakietu ryzyk mógłby zapłacić. Istnieje również możliwość w najistotniejszych dla przedsiębiorcy ryzykach (np. ogień czy elektronika) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia nawet o kilkanaście klauzul dodatkowych.

 • pakiet ubezpieczeń dostosowanych do specyfiki działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym uzyskali łączny przychód nie wyższy niż 15 mln zł oraz ubezpieczających mienie na sumę nie wyższą niż 5 mln zł w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku.


Przyjdź do naszego Banku i wybierz dla siebie odpowiedni pakiet ubezpieczeń.