Kredyty

W ramach kredytów dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Bank oferuje:

Wysokość oprocentowania poszczególnych rodzajów kredytów dla Klientów Instytucjonalych określona jest w Tabeli oprocentowania produktów bankowych w części B Tabeli.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym - to kredyt odnawialny o ustalonym limicie w rachunku bieżącym. W okresie obowiązywania umowy może być wykorzystywany wielokrotnie. Jest korzystną formą finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt przyznawany jest na pokrycie bieżących zobowiązań i należności, zapewnia również poprawę płynności finansowej firmy. Odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej części przyznanego kredytu. Kredyt udzielany jest na okres od 1 roku do 3 lat.
 

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy - to kredyt w rachunku kredytowym, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą. Kredyt może być dodatkowym źródłem finansowania majątku obrotowego firmy i znacznie poprawić bieżące jej działanie.
 

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny - to kredyt przeznaczony na wszelkie przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej. Może być przeznaczony na finansowanie zakupu środków trwałych, budowę, rozbudowę, poprawę zdolności produkcyjnych lub handlowo – usługowych.
 

Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy - to krótkoterminowy kredyt obrotowy przeznaczony na pokrycie konkretnych zobowiązań płatniczych firmy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Kredyt przeznaczony dla firm posiadających aktywny rachunek bieżący w Banku. Pozwala na likwidowanie zatorów płatniczych, poprawiając płynność finansową firmy.
 

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy to rodzaj kredytu obrotowego odnawialnego przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb firmy. Kredyt udzielany jest na okres 2 lat. Spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia go o dokonaną spłatę.
 

Gwarancje i poręczenia bankowe

Klientom posiadającym rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu oferujemy gwarancje i poręczenia bankowe, które nie tylko zabezpieczą spłatę Państwa zobowiązań, ale i pozytywnie wpłyną na wizerunek Państwa firmy.

Rodzaje udzielanych gwarancji i poręczeń:

  • Gwarancja zapłaty - stanowi formę zabezpieczenia dokonania płatności za zakupione towary lub usługi, w przypadku braku zapłaty przez Zleceniodawcę. Jej wartość zależy od wartości dostaw w ustalonym okresie (1-3 miesiące z rocznego kontraktu), a jej ważność upływa wraz zakończeniem realizacji kontraktu,
  • Gwarancja przetargowa (wadialna) - może być składana jako wadium przez przystępującego do przetargu. Zostaje ona uruchomiona w sytuacji, kiedy Zleceniodawca - oferent, po wygraniu przetargu, odmówi podpisania kontraktu na warunkach oferty lub w inny sposób naruszy zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu,

  • Gwarancja dobrego wykonania kontraktu - stanowi formę zabezpieczenia dla beneficjenta gwarancji, w przypadku gdy Zleceniodawca nie wywiąże się, bądź wywiąże się w sposób nieprawidłowy z zobowiązań kontraktowych, względnie odmówi zapłacenia kar umownych.

  • Gwarancja rękojmi - stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji technicznej lub rękojmi,

  • Gwarancja spłaty kredytu - jej celem jest zabezpieczenie spłaty kredytu lub innej formy finansowania.

 

  Pobierz Taryfę opłat i prowizji bankowych dla Klientów Instytucjonalnych (format PDF)

  Pobierz Tabelę oprocentowania produktów bankowych (format PDF)

Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.