Ubezpieczenia

Bank oferuje szeroki zakres ubezpieczeń, są to:

Ubezpieczenia majątkowe

Oferowane są wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, jak również pozostałym klientom indywidualnym. Zapewniają wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia na skutek działania ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rabunku. Ubezpieczenie domu, mieszkania czy firmy umożliwia zmniejszenie strat materialnych do jak najmniejszych rozmiarów. Nasi Klienci mogą ubezpieczyć nie tylko swoje mieszkanie czy dom, ale także mienie swoje i mienie powierzone im w transporcie.
 

Ubezpieczenia komunikacyjne

Zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Są one ubezpieczeniami najpopularniejszymi i najczęściej zawieranymi w Polsce.

W ofercie znajdują się:

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC),
 • Auto-Casco (AC),

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

 • ubezpieczenie natychmiastowej pomocy Assistance OC,

 • ubezpieczenie ochrony prawnej Euroadwokat Kierowcy,

 • ubezpieczenie ochrony prawnej Euroadwokat Komunikacja / Auto.

Wszystkie te ubezpieczenia uzupełniają się wzajemnie, dzięki czemu ochroną objęty jest samochód, jak i osoby nim podróżujące.
 

Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia (KL)) - przeznaczone są dla osób prowadzących aktywny tryb życia, zarówno zawodowy, jak i prywatny.
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków w postaci trwałej utraty zdrowia lub utraty życia ubezpieczonego. Ubezpieczenia te gwarantują ubezpieczonemu świadczenie w razie utraty zdrowia lub uposażonemu w przypadku utraty życia przez ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Wysokość tego świadczenia uzależniona jest od stopnia doznanego trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz wysokości sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, w ramach sumy ubezpieczenia gwarantuje zwrot kosztów leczenia poniesionych przez ubezpieczonego w związku z nagłym zachorowaniem w czasie pobytu za granicą, w zależności od wariantu na terenie Europy bądź całego świata. Szeroki zakres refundowanych świadczeń obejmuje zarówno pobyt w szpitalu, badania, operacje i zabiegi ambulatoryjne, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, jak również transport chorego do szpitala, koszty zaleconego przez lekarza powrotu do kraju lub w przypadku zgonu ubezpieczonego koszty przewiezienia jego zwłok do Polski.

W skład ubezpieczenia NNW wchodzią ubezpieczenie:

 • indywidualne,
 • grupowe,

 • kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego,

 • dzieci, młodzieży, studentów,

 • kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą.

Ubezpieczenie KL gwarantuje:

 • zwrot kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą.

Dzięki ubezpieczeniu osoba ubezpieczona otrzymuje wsparcie finansowe po wypadku pozwalające złagodzić jego skutki i wrócić do zdrowia, lub umożliwiające zmianę zawodu.


Przyjdź do naszego Banku i wybierz dla siebie odpowiedni pakiet ubezpieczeń.