Lokaty

Lokata terminowa

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z Bankiem. Może być zakładana przez osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia.

Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku lokaty terminowej dla Klientów Indywidualnych wynosi 500 zł.

Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku.


Bank oferuje Klientom Indywidualnym lokaty terminowe:

 • w złotych (oprocentowanie zmienne bądź stałe);
 • w walutach EUR oraz USD (oprocentowanie zmienne bądź stałe).

Wysokość oprocentowania oraz terminy dla poszczególnych lokat określone są w Tabeli oprocentowania produktów bankowych w części A.

Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek. Może także pozostawić rachunek lokaty terminowej na kolejny okres umowny bez wydawania jakiejkolwiek dodatkowej dyspozycji.

W przypadku pozostawienia lokaty na następny okres, Klient może pobrać odsetki za okres poprzedni bez ryzyka zerwania umowy lokaty. Odsetki nie podjęte są oprocentowane jak lokata i podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu następnego okresu.

Posiadacz rachunku lokaty terminowej może ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie, np.:

 • otwarcie rachunku lokaty terminowej,
 • zmiany okresu lokowania środków pieniężnych,

 • likwidacji rachunku lokaty terminowej.

 

Lokata systematycznego oszczędzania

Lokata systematycznego oszczędzania to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą oszczędzać dłuższy okres czasu, a równocześnie chcą wpłacać regularnie stałe bądź różne kwoty.

Lokata systematycznego oszczędzania to:

 • lokata zawierana na okres 3 lat,
 • lokata odnawialna - po 3 latach można zlikwidować lokatę bądź pozostawić na kolejne 3 lata,

 • atrakcyjne oprocentowanie,

 • możliwość dopłacania środków w trakcie trwania lokaty,

 • niska wpłata minimalna - miesięcznych wpłat można dokonywać w przedziale od 30 zł do 2000 zł,

 • kapitalizacja odsetek po upływie terminu.

Lokata systematycznego oszczędzania idealnie sprawdza się jako lokata na przyszłość. Dzięki wysokiemu oprocentowaniu i możliwości systematycznych dopłat w trakcie trwania lokaty można odkładać środki np. na dodatkową emeryturę, dla dzieci, na samochód, itp.


Depozyty lokowane w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dowiedz się więcej na temat gwarancji depozytów).
 

  Pobierz Tabelę oprocentowania produktów banowych (format PDF) 

Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.