Rachunki

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)

ROR to rachunek bankowy służący do gromadzenia wkładów oszczędnościowych i przeprowadzania rozliczeń, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
Rachunek może być otwarty jako indywidualny lub jako rachunek wspólny dla dwóch osób (małżeństwa lub rodzica i pełnoletniego dziecka).
 
ROR może otworzyć każda osoba fizyczna - nie ma potrzeby  deklarować stałych miesięcznych wpływów na rachunek. Wpływy na rachunek mogą pochodzić z tytułu: pracy, emerytury, renty (ZUS, KRUS), otrzymywania stypendium lub innych źródeł dochodu.

Aby założyć konto osobiste wystarczy:

 • przedłożyć dokument tożsamości,
 • wypełnić wniosek,

 • podpisać umowę prowadzenia ROR.  

Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe umożliwiają w szczególności:

 • przechowywanie i gromadzenie środków pieniężnych,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,

 • dokonywanie przelewów za granicę,

 • możliwość korzystania z kredytu odnawialnego w ramach rachunku,

 • składanie stałych zleceń,

 • złożenie dyspozycji polecenia zapłaty,

 • korzystanie z kart płatniczych,

 • korzystanie z usługi bankowości internetowej.

  Wyciąg z taryfy opłat i prowizji: Opłata:
   - otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w złotych  0 zł
   - prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w złotych   5 zł / miesiąc

  Dokument dotyczący opłat z tytułu usług powiązanych z rachunkiem ROR

 

Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej

Bank prowadzi rachunki walutowe w trzech walutach wymienialnych: EUR, USD, GBP.
 

  Wyciąg z taryfy opłat i prowizji: Opłata:
   - otwarcie rachunku oszczędnościowego w walucie obcej  0 zł
   - prowadzenie rachunku oszczędnościowego w walucie obcej   5 zł / miesiąc

  Dokument dotyczący opłat z tytułu usług powiązanych z walutowym rachunkiem oszczędnościowym

 

Podstawowy Rachunek Płatniczy 

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Posiadacz Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzyma:

 • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
 • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku,

 • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN, w tym zleceń stałych (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie SORBNET oraz przelewów natychmiastowych Express ELIXIR i BlueCash),

 • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych* na terenie Polski,

 • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej.

  Dokument dotyczący opłat z tytułu usług powiązanych z Podstawowym Rachunkiem Płatniczym

 

Depozyty lokowane w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dowiedz się więcej na temat gwarancji depozytów).
 

  Pobierz Taryfę opłat i prowizji bankowych dla Klientów Indywidualnych (format PDF)

  Pobierz Tabelę oprocentowania produktów bankowych (format PDF)

  Pobierz Godziny graniczne realizacji przelewów (format PDF)

  Warunki i tryb gwarantowania środków przez BFG 

Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.