TARCZA FINANSOWA PFR - Instrukcja składnia wniosku

  Bank Spółdzielczy w Starym Sączu przekazuje przygotowaną instrukcje składnia wniosku Umocowanie Beneficjenta. Ostateczny termin do 31.12.2020 r. 

     Bank Spółdzielczy w Starym Sączu przypomina iż, beneficjent, który otrzymał subwencję finansową i nadal ma czynną umowę (nie zwrócił środków finansowych) zobowiązany jest do 31 grudnia 2020 r. złożyć w Banku dokumenty potwierdzające jego umocowanie do zawarcia umowy. 

  W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) tylko dokumenty  opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym można dołączyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej wchodząc na dedykowany Wniosek Umocowanie. 
   
  W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:
  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia. 
  W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.
   
  Należy pamiętać, że:
  1. Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności Pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
  2. Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   
  Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.