Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Starym Sączu informuje, iż w dniu 03 lipca 2020 r. o godzinie 1600 w Restauracji „Szklarnia” w Gołkowicach Dolnych 257, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

  Na zebraniu przedstawiony zostanie następujący porządek obrad:            

  1. Otwarcie, wybór przewodniczącego, sekretarza i mężów zaufania.
  2. Przyjęcie porządku obrad, regulaminu obrad, oraz protokołu z poprzedniego ZP.
  3. Wybór Komisji:
   a) mandatowo-skrutacyjnej
   b) uchwał i wniosków,
   c) do spraw oceny odpowiedniości
  4. Sprawozdania:
   a) z działalności Zarządu za 2019 r. oraz przedstawienie bilansu i informacji o
       wykonaniu uchwał,
   b) z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną polityki wynagradzania
   c) z badania sprawozdania  finansowego za 2019 r. przez niezależnego biegłego
       rewidenta.
  5. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu, Rady Nadzorczej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2019 rok
   b) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok,
   c) udzielenie Zarządowi absolutorium,
  7. Ocena kolegialna Rady Nadzorczej.
  8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej
  9. Podział nadwyżki bilansowej.
  10. Uchwalenie najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2020  rok.
  11. Uchwalenie kierunków działalności gospodarczo-finansowej na 2020 rok.
  12. Wybór przedstawiciela do reprezentowania Banku w organizacjach, których
   Bank jest członkiem.
  13. Przyjęcie uchwał i wniosków ustalonych przez Komisję Wnioskową.
  14. Wolne wnioski.
  15. Zakończenie obrad.
          
    

  ZARZĄD
                                   BANKU SPÓŁDZIELCZEGO