IKE

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

  • aktualne oprocentowanie: 2,60 % w skali roku;
  • maksymalna kwota wpłat na rok 2019 wynosi: 14 295,00 zł.

IKE stanowi efektywną formę oszczędzania, której głównym celem jest gromadzenie dodatkowych środków w uzupełnieniu świadczeń, jakie Państwo otrzymywać będziecie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z  Otwartych Funduszy Emerytalnych. Założenie i oszczędzanie w ramach IKE jest całkowicie dobrowolne.

Co to jest IKE?

IKE to rachunek oszczędnościowy, opracowany w oparciu o zapisy ustawy o IKE, na którym możecie Państwo gromadzić dodatkowe oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze.

Jak oprocentowane są IKE?
IKE oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej.

Czy odsetki od środków zgromadzonych na IKE podlegają opodatkowaniu?
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku IKE są zwolnione z opodatkowania od kapitałów pieniężnych tzw. podatku Belki.

Czy środki zgromadzone na IKE są bezpieczne?
Ochrona prawna rachunku IKE gwarantuje bezpieczeństwo oszczędności zgromadzonych na rachunku posiadacza.

Kto może zostać posiadaczem IKE?
Posiadaczem IKE może być każda pełnoletnia osoba, bez względu na formę osiąganych dochodów. Posiadaczem IKE może zostać również osoba, która ukończyła 16 lat i w ciągu danego roku kalendarzowego osiągała dochody ze stosunku pracy. Umowa o prowadzenie rachunku zawierana jest na czas nieokreślony.

Jak dokonywać wpłat na IKE?
Wpłaty na IKE mogą być wnoszone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w dowolnym czasie. Decyzja o częstotliwości i wysokości dokonywanych wpłat zależy tylko do Państwa. Pamiętać jednak należy iż łączna kwota dokonywanych w danym roku wpłat nie może przekroczyć rocznego limitu wpłat określonego w ustawie o IKE.

Jaka jest maksymalna kwota wpłat na IKE?
Łączna wysokość wpłat dokonanych w roku 2018 nie może przekroczyć 13 329,00 zł.

Kiedy można wypłacić środki z rachunku IKE?
Wypłata środków z rachunku IKE następuje po osiągnięciu przez Posiadacza rachunku wieku emerytalnego. Zgodnie z zapisami ustawy o IKE możecie Państwo również w dowolnym czasie podjąć decyzję o dokonaniu wypłaty transferowej lub zwrotu środków gromadzonych w ramach IKE.


Przyjdź do Banku i już dzisiaj zadbaj o swoją przyszłość.