Nowość! Karty walutowe w EURO.

  Bank Spółdzielczy w Staym Sączu informuje o wprowadzeniu do oferty kart walutowych w EURO. 

  OPIS KARTY:

  • karty są dostępne dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych,
  • wydawane są do rachunków prowadzonych w walucie EURO,
  • karta umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i zagranicą:
  1. płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA,
  2. wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA,
  3. realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet,
  • zmiany kodu PIN można dokonać na portalu kartosfera.pl,
  • transakcje zrealizowane kartą w walucie EURO są rozliczane w EURO (brak przewalutowania),
  • transakcje zrealizowane kartą w walucie innej niż EURO, przeliczane są w celu rozliczenia transakcji przez Visa na EURO po kursie Visa z dnia rozliczenia transakcji,
  • okres ważności karty – 3 lata,
  • karta wznawiana jest automatycznie po upływie terminu ważności. Rezygnację ze wznowienia karty należy złożyć co najmniej do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności karty dotychczas używanej. 

  OPŁATY:

  Lp.

  Rodzaj usługi (czynność)

  Tryb

  pobierania

  Wysokość prowizji / opłaty

  Visa EURO1)

  1.

  Opłaty podstawowe

   

  1.1

  Wydanie nowej karty 

  jednorazowo

  bez opłat

  1.2

  Wznowienie karty po upływie okresu ważności

  każdorazowo

  bez opłat

  1.3

  Obsługa karty

  miesięcznie

  3 zł

  1.4

  Obsługa karty wydanej do rachunku ROR Młodzieżowy

  miesięcznie

  -

  1.5

  Wydanie nowej karty w miejsce utraconej / zniszczonej

  każdorazowo

  30 zł

  1.6

  Wydanie duplikatu karty2)

  każdorazowo

  30 zł

  2.

  Transakcje dokonywane kartą3)

   

  2.1.

  Płatność kartą:

   

  2.1.1

      - w punktach handlowo – usługowych w kraju

  za transakcję

  bez opłat

  2.1.2

      - w punktach handlowo – usługowych za granicą

  za transakcję

  bez opłat

  2.2

  Wypłata gotówki3)

   

  2.2.1

      - we wskazanych bankomatach4)

  za transakcję

  bez opłat

  2.2.2

      - w pozostałych bankomatach w kraju

  za transakcję

  6 zł

  2.2.3

      - w bankomatach za granicą

  od kwoty wypłaty

  3% min. 10 zł

  2.2.4

      - w punktach akceptujących kartę w kraju

  za transakcję

  3% min. 10 zł

  2.2.5

      - w punktach akceptujących kartę za granicą

  od kwoty wypłaty

  3% min. 10 zł

  3.

  Czynności dodatkowe

   

  3.1

  Zastrzeżenie karty

  każdorazowo

  bez opłat

  3.2

  Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie5)

  każdorazowo

  bez opłat

  3.3

  Ponowne generowanie oraz wysyłka nr PIN na życzenie Klienta

  każdorazowo

  6 zł

  3.4

  Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty

  każdorazowo

  bez opłat

  3.5

  Opłata za wysłanie karty / nr PIN kurierem na życzenie Klienta

  każdorazowo

  30 zł

  Opis odnośników w tabeli:

  1. Karta wydawana jest do rachunków prowadzonych w walucie EURO. Do przeliczania wartości podanej w PLN na równowartość w walucie EUR stosuje się kursy średnie Narodowego Banku Polskiego obowiązujące dla danej waluty w danym dniu operacyjnym.
  2. Opłata nie jest pobierana w sytuacji, gdy wydanie duplikatu karty następuje z powodu zmiany danych na karcie (np. zmiany nazwiska).
  3. W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana karta, dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku, tj. 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA.
  4. Wszystkie bankomaty Banku Spółdzielczego w Starym Sączu, bankomaty wszystkich banków spółdzielczych, bankomaty należące do Banku BGŻ S.A. oraz sieć bankomatów z logiem "cash4you" oraz "Planet cash".
  5. Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.

   

  Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Starym Sączu